Informacione bazë

SALVUS AL sh.p.k
Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvareve, Shk.4, Ap.4
Tirane, Shqiperi

ID: L72121033O
Nr. Llogarise: 0001316073 RaiffeisenBank
IBAN: AL66202110370000000001316073
SWIFT: SGSBALTX

Kapitali themeltar 4.600.000 lekë, paguar plotësisht